مصاحبه‌اي کوتاه با محمود کيقبادي، رئيس شوراي اسلامي روستاي گيور

خرداد ماه خدمت آقاي محمود کيقبادي ـ رئيس شوراي اسلامي روستاـ رسيديم و از ايشان خواستيم با توجه به شناخت ايشان از روستا، کمي براي ما صحبت کند. هر چند ايشان سخت گرفتار مسائل و چالش‌هاي پيشِ روي روستا و نيز مشکلات زندگي شخصي خود بود، منتهي خواهش ما را قبول کرد و به سوالات ما پاسخ داد.   سلام،...